/ NAZWA KONTRAKTU

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

w ciągu drogi krajowej nr 73

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”.
Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r. Podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parametry techniczne

Droga krajowa nr 73 – obwodnica miasta
klasa drogi GP (główna ruchu przyśpieszonego)
 prędkość projektowa Vp=80 km/h
kategoria ruchu KR 5 (KR 6 odc. km 108+090-108+351 i 113+294-115+008)
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
obciążenie obiektów kl. „A” wg. PN – 85/S – 10030 + STANAG
przekrój drogowy jezdnia szer. 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×2.50 – 4.20 m
przekrój uliczny jezdnia 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m (2×4.50 m przy wysepkach rozdzielających)
chodnik szer. 2.20 m (1.50 m za rowem)
pochylenie skarp 1:1.5
spadek podłużny 0.30 % – 4.61 %
łuki poziome 350 m – 950 m
Droga wojewódzka nr 975 – ul. Żabieńska
klasa drogi G (główna)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 3
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój uliczny jezdnia szer.- 7.00 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Droga powiatowa nr 1313K – ul. Grunwaldzka
klasa drogi Z (zbiorcza)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 2
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer.6.00 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×1.50 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Drogi dojazdowe (serwisowe) – wzdłuż projektowanej obwodnicy
klasa dróg (wewnętrzne – nie zaliczane do żadnej kat. dróg)
 prędkość projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR-1
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer. 3.50m (5.00m dla DD 1 i odc. DD12)
pobocze ulepszone kruszywem naturalnym 2×1.00 m

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK nr 73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą.

Wartość Umowy z Wykonawcą

Wartość Umowy z Wykonawcą 102 071 363,02 PLN brutto.

Maksymalna wartość zobowiązania 106 154 217,54 PLN brutto (104% kwoty brutto).

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.gddkia.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/