/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0053/18

/ NAZWA PROJEKTU

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73

Opis inwestycji

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Realizacja inwestycji została oparta na procedurach ujętych w Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC czerwony).

Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 rozpoczyna się w km 108+090 na istniejącej drodze krajowej nr 73 (na północ od Dąbrowy Tarnowskiej) w m. Gruszów Mały jako przedłużenie ul. Warszawskiej, a kończy w km 115+008 włączeniem w istniejący przebieg drogi krajowej nr 73 (na południe od Dąbrowy Tarnowskiej) w ciągu ul. Piłsudskiego.

Nowopowstająca obwodnica będzie połączona z lokalnymi ciągami komunikacyjnymi za pomocą czterech skrzyżowań typu rondo. W ramach realizacji skrzyżowań konieczna jest przebudowa istniejącej sieci komunikacyjnej. Zaprojektowane skrzyżowania wraz z budową dróg dojazdowych (serwisowych) o łącznej długości ok. 5,52 km, które umożliwią obsługę terenu przyległego.

Główne cele Projektu

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej, zapewniającej wysoki komfort ruchu drogowego,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
 • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „GP”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa małopolskiego jak również poza granice państwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”.
Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r. Podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parametry techniczne

Droga krajowa nr 73 – obwodnica miasta
klasa drogi GP (główna ruchu przyśpieszonego)
 prędkość projektowa Vp=80 km/h
kategoria ruchu KR 5 (KR 6 odc. km 108+090-108+351 i 113+294-115+008)
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
obciążenie obiektów kl. „A” wg. PN – 85/S – 10030 + STANAG
przekrój drogowy jezdnia szer. 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×2.50 – 4.20 m
przekrój uliczny jezdnia 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m (2×4.50 m przy wysepkach rozdzielających)
chodnik szer. 2.20 m (1.50 m za rowem)
pochylenie skarp 1:1.5
spadek podłużny 0.30 % – 4.61 %
łuki poziome 350 m – 950 m
Droga wojewódzka nr 975 – ul. Żabieńska
klasa drogi G (główna)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 3
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój uliczny jezdnia szer.- 7.00 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Droga powiatowa nr 1313K – ul. Grunwaldzka
klasa drogi Z (zbiorcza)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 2
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer.6.00 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×1.50 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Drogi dojazdowe (serwisowe) – wzdłuż projektowanej obwodnicy
klasa dróg (wewnętrzne – nie zaliczane do żadnej kat. dróg)
 prędkość projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR-1
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer. 3.50m (5.00m dla DD 1 i odc. DD12)
pobocze ulepszone kruszywem naturalnym 2×1.00 m

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK nr 73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą.

Wartość Umowy z Wykonawcą

Wartość Umowy z Wykonawcą 102 071 363,02 PLN brutto.

Maksymalna wartość zobowiązania 106 154 217,54 PLN brutto (104% kwoty brutto).

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.gddkia.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

https://www.cupt.gov.pl/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/