/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

w ciągu drogi krajowej nr 73

Przedmiot kontraktu

Przedmiotem kontraktu jest budowa drogi obwodowej miasta Dąbrowy Tarnowskiej. Przyjmuje się że, realizacja przedmiotowego odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą będzie wykonana w jednym etapie.

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:

 • Budowę obwodnicy drogi klasy GP o długości 6,92km

 • Budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, muru oporowego)

 • Przebudowę i remont istniejących obiektów inżynierskich,

 • Budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych

 • Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej

 • Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego

 • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad, oświetlenia, ogrodzenia

 • Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej

 • Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem

 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych, grodzie i zastawki i inne

 • Budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych

 • Przebudowę cieków wodnych oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego

 • Przeniesienie roślin objętych ochroną

 • Wycinkę zieleni

 • Zagospodarowanie terenu zielenią

 • Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji

 • Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji

 • Wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych

 • Rozbiórkę obiektów budowlanych

 • Budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp

 • Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie

 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi krajowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu w szczególności oznakowania kierunkowego

 • Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy

 • Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań

 • Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do nowobudowanego układu komunikacyjnego ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań

 • Wszelkie inne roboty i opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne

Droga krajowa nr 73 – obwodnica miasta
klasa drogi GP (główna ruchu przyśpieszonego)
 prędkość projektowa Vp=80 km/h
kategoria ruchu KR 5 (KR 6 odc. km 108+090-108+351 i 113+294-115+008)
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
obciążenie obiektów kl. „A” wg. PN – 85/S – 10030 + STANAG
przekrój drogowy jezdnia szer. 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×2.50 – 4.20 m
przekrój uliczny jezdnia 7.00 m + opaski zewn. 2×0.50 m (2×4.50 m przy wysepkach rozdzielających)
chodnik szer. 2.20 m (1.50 m za rowem)
pochylenie skarp 1:1.5
spadek podłużny 0.30 % – 4.61 %
łuki poziome 350 m – 950 m
Droga wojewódzka nr 975 – ul. Żabieńska
klasa drogi G (główna)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 3
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój uliczny jezdnia szer.- 7.00 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Droga powiatowa nr 1313K – ul. Grunwaldzka
klasa drogi Z (zbiorcza)
 prędkość projektowa Vp=60 km/h
kategoria ruchu KR 2
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer.6.00 m
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym szer. 2×1.50 m
chodnik szer. 1.50 m (za rowem)
Drogi dojazdowe (serwisowe) – wzdłuż projektowanej obwodnicy
klasa dróg (wewnętrzne – nie zaliczane do żadnej kat. dróg)
 prędkość projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR-1
obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
przekrój drogowy jezdnia szer. 3.50m (5.00m dla DD 1 i odc. DD12)
pobocze ulepszone kruszywem naturalnym 2×1.00 m

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK nr 73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą.

Wartość Umowy z Wykonawcą

Wartość Umowy z Wykonawcą 79 734 244,79 PLN brutto.

Maksymalna wartość zobowiązania 85 315 641,93 PLN brutto (107% kwoty brutto).

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.gddkia.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/