W dniu 23.12.2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe dot. zamówienia pn.: Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 15 miesięcy . Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Podstawą wykonania prac jest dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.

W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 r. zostało wysłane do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.
link do strony zamówienia: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-306,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC