Zaawansowanie prac

BRANŻA DROGOWA

111+600 – 112+000 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 3
ul. Grunwaldzka wprowadzenie TOR
ul. Grunwaldzka Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 30cm
114+580 – 114+900 Obrzeża 8×30
Zjazd 114+771 str. L Nawierzchnia + obrzeża
113+610 – 113+750 W-wa mrozoochronna
Rondo Legionistów Podbudowa z mieszanki związanej cementem
DD11 0+410 – 0+610 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
ul. Grunwaldzka Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm
113+970 – 114+155 L Umocnienie rowu korytkiem i płytkami
110+550 – 110+750 W-wa mrozoochronna
110+400 – 110+600 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
Rondo Legionistów Krawężniki granitowe stojące łukowe 20×35
Piłsudskiego Zjazd 0+150 W-wa mrozoochronna
Piłsudskiego Zjazd 0+150 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Piłsudskiego Zjazd 0+150 Podbudowa z kruszywa
112+631 – 113+050 Podbudowa z kruszywa
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich
Sekcja III Humusowanie skarp
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie wykopów pod przepust 1x1m
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż zbrojenia na odkładzie wltu i wylotu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż deskowań U.N.
WD-04 Betonowanie – Gzyms muru oporowego
WD-05 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółek D
WD-07 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E28, E30 Montaż ustoi pod słupy
E30, E28 Montaż YAKY5x25
Regulacja studni teletechnicznych

BRANŻA MELIORACYJNA

R09, R02 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
Rzeka Breń Roboty ziemne, magazynowanie materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych
kd Wykonanie ścieku skarpowego i umocnienie dna

BRANŻA DROGOWA

DD5 0+008,5 Przepust HDPE fi 600
Legionistów 0+250; 0+301 Nawierzchnia na zjazdach z kostki czerwonej gr 8 cm
Legionistów 0+250; 0+301 Obrzeża 8×30 na zjazdach
DD11 0+410 – 0+610 Wykop
113+610 – 113+750 nasyp w-wa 1 ulepszenie spoiwem
112+631 – 113+000 w-wa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
111+200 – 111+600 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 4
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 3
111+260 – 111+320 w-wa mrozoochronna
114+560 – 114+580 Obrzeża 8×30 – chodnik

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż deskowań U.N.
WD-04 Montaż deskowania i zbrojenia gzyms muru oporowego etap nr I
WD-05 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółek D
WD-07 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E28, E30 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż wpustów
Kd Ściek skarpowy
Kd 7 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 2
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 1
111+135 – 111+200 Nasyp w-wa 5
111+135 – 111+200 Nasyp w-wa 4
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa 3, 2, 1
Piłsudskiego 0+000 – 0+180 str P i 0+095 – 0+180 str L Nawierzchnia z kostki 8 cm szarej
114+980 – 115+033; 114+930 – 114+972 str L w-wa wiążąca KR6
114+560 – 114+620 str L 114+560 – 114+670 str P 114+900 – 114+972 str P Podbudowa bitumiczna KR6
114+560 – 114+620 str L 114+900 – 114+972 str P w-wa wiążąca KR6
Rondo Legionistów Humusowanie terenów płaskich i skarp
Legionistów km 0+280 i 0+305 Nawierzchnia z kostki na zjazdach 8cm kolorowa
113+020 – 108+900 krawężnik betonowy 20x30cm – dokończenie zatoki do kontroli pojazdów
PDR5 i PDR4 str P Rowy kryte z rur HDPE fi 500
112+631 – 113+050 w-wa mrozoochronna
112+631 – 113+050 Warstwa z kruszywa w podłożu ulepszonym
Zatoka do kontroli pojazdów – Żabieńska Nawierzchnia z kostki nawyspach 8cm kolorowa
Legionistów km 0+280 i 0+305 Obrzeże 8×30
114+970 – 115+033 Krawężnik betonowy 20x30cm str. l i p
113+350 – 113+610 str. L i P Humusowanie skarp
113+824 – 114+070 str. P Humusowanie skarp
113+950 – 114+070 str.L Humusowanie skarp

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż rusztowań UN
WD-02 Demontaż deskowania UN
WD-02 Piaskowanie płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Wykonanie zasypki konstrukcyjnej z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki konstrukcyjnej z gruntu przepuszczalnego muru oporowego
WD-04 Betonowanie muru gzymsu na murze oporowym
WD-05 Wykonanie pomiaru osiadań podpór obiektu
WD-06 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych
WD-06 Wykonanie betonu ochronnego płyt przejściowych
WD-06 Montaż kotew pod ekrany na skrzydełkach
WD-06 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach
WD-07 Formowanie stożków podpora A i B
WD-08 Montaż barier drogowych i mostowych
WD-08 Montaż balustrad

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E 30 Układania kabla YAKXS 5×25
E 30 Montaż ustoi pod słupy
Oświetlenie dodatkowe Montaż rur osłonowych pod wjazdami dla dodatkowego oświetlenia na ul. Legionistów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
kd Montaż żeliwa na wpustach
kd 7 Przebudowa kanalizacji deszczowej
ks 7 Montaż rury osłonowej
kd,ks regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+630 – 113+050 w-wa mrozoochronna
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 5
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 4
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 3
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 7
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 6
114+625 – 114+900 str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
114+625 – 114+900 str P obrzeże betonowe – chodnik
ul. Warszawska rondo warstwa mrozoochronna
ul. Warszawska rondo podbudowa z mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
ul. Żabińska + rondo Krawężnik granitowy
111+200 – 111+310 w-wa mrozoochronna
114+645 – 114+900 str P podbudowa z BA
114+625 – 114+900 str P skropienie podbudowy z BA pod w-wę wiążącą
114+625 rozbiórka nawierzchni jezdni dk-73 na skrzyżowaniu z ul. Legionistów
ul. Piłsudskiego km 0+150 zjazd publiczny stabilizacja podłoża
ul. Piłsudskiego km 0+150 zjazd publiczny warstwa z mieszanki niezwiązanej na podłożu ulepszonym
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
ul. Warszawska rondo w-wa podbudowy z kruszywa 0/63
ul. Warszawska rondo w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5
109+000 – 109+200 Wykop pod rowy, skarpowanie i wykonanie pobocza str. l.
110+100 – 110+550 Wykop pod rowy, skarpowanie i wykonanie pobocza str. L. i P.
0+280 – 0+350 Odhumusowanie DD1
0+280 – 0+350 Nasyp na drodze DD1 w-wa 2
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 5
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 4
114+980 – 115+015 str. L i P Rów kryty fi 500 z rur HDPE
114+100 – 114+300 Humusowanie skarp str. L i P
Teren między DD13 a TG Humusowanie terenów płaskich
114+600 – 114+640 Stabilizacja podłoża C1.5./2,0
114+600 – 114+640 w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5
114+600 – 114+625 Krawęznik betonowy
114+600 – 114+625 obrzeże betonowe – opaska
114+930 – 114+972 str. L; 114+980 – 115+033 str. L i P W-wa podbudowy bitumicznej KR6
114+295 – 114+341,5 + bypass ul. Piłsudskiego W-wa wiążąca KR6
114+630 + DD15 (stara ul. Legionistów) + Legionistów 0+230 Rozbiórka nawierzchni bitumicznejh gr 10 cm
114+630 + DD15 (stara legionistów) + Legionistów 0+230 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm
113+070 – 113+060 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
Legionistów 0+230 – 0+315 + zjazdy Obrzeża betonowe 8×30
Legionistów 0+230 – 0+315 Nawierzchnia z kostki szarej gr 8 cm
ul. Piłsudskiego 0+000 – 0+180str. P; 0+095 -0+180 str. L Obrzeża betonowe 8×30
PDR-3 (km 110+598,00) Montaż znaków wysokościowych na przepuście
PDR-5 (km 113+684,40) Montaż znaków wysokościowych na przepuście
PDR-6 (km 114+079) Montaż znaków wysokościowych na przepuście

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż krawężnika kamiennego za skrzydełkami
WD-02 Sprężenie ustroju nośnego
WD-02 Iniektowanie kabli sprężających
WD-02 Piaskowanie płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych
PZ-03 Betonowanie kap chodnikowych na płycie UN
PZ-03 Wykonanie warstwy gruntującej na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Beton wyrównawczy pod zbrojenie gzymsu muru oporowego
WD-04 Montaż zbrojenia gzymsu na murze oporowym
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Rozbiórka deskowań skrzydełek podpora A
WD-05 Wykonanie zasypki za przyczółkiem i na stożkach skarpowych z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-06 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe
WD-06 Beton płyt przejściowych
WD-07 Fugowanie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi
WD-07 Wykonanie warstwy gruntującej na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej
MD-08 Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
R06 Wykonanie przepustu na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (II,III) Montaż wpustów
Kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd 9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) ściek skarpowy
kd,ks regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+730 – 113+050 Nasyp w-wa nr 1
111+200 – 111+310 Nasyp w-wa nr 1
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa nr 8
113+680 – 113+750 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 9
109+450 zatoka str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
109+450 zatoka str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – chodnik
ul. Żabińska + rondo podbudowa z mieszanki niezwiązanej
rondo ul. Piłsudskiego ściek z kostki granitowej
114+625 – 114+900 str P podbudowa z mieszanki niezwiązanej
114+625 – 114+900 str P krawężnik betonowy 20×30 cm
114+625 – 114+784 str P sączek podłużny
112+630 – 113+050 w-wa mrozoochronna
111+200 – 111+310 w-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 podbudowa z BA
ul. Piłsudskiego rondo skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
ul. Piłsudskiego rondo w-wa wiążąca
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 w-wa wiążąca
114+390 – 114+630 skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
114+390 – 114+630 w-wa wiążąca
ul. Piłsudskiego wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
114+625 – 114+900 str P obrzeże betonowe 8×30 cm w zakresie opaski
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa nr 6
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa nr 5
ul. Piłsudskiego 0+150 zjazd publiczny str P roboty ziemne – wykop
Przepust 1×1 pod DD-11 (km 0+475,14) Zakończono zasypki konstrukcyjne z gruntu przepuszczalnego

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie ustroju nośnego
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Betonowanie skrzydełek na przyczółku A
WD-06 Zakończenie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem B
WD-06 Wykonywanie zasypek z gruntu przepuszczalnego przyczółek A
WD-07 Ułożenie w-wy wiążącej z asfaltu lanego
WD-07 Betonowanie kap chodnikowych na płycie UN oraz skrzydłach przyczółek D
MD-08 Betonowanie kap chodnikowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
R06 Wykonanie przepustu na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (III) Montaż wpustów
kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) Ściek skarpowy
kd,ks Regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+730 Nasyp w-wa nr 1
DD15 0+020 – 0+075 w-wa mrozoochronna
Żabieńska 0+936 – 1+054 str L Sączek podłużny
Legionistów 0+260 – 0+315 str L i P Krawężnik betonowy 20×30
111+200 – 111+310 Nasyp w-wa nr 2
113+680 – 113+750 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 9
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa 9
Żabieńska 0+860 – 0+912; 0+965 – 1+055 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Piłsudskiego 0+025 – 0+080 str L Obrzeża betonowe 8×30 – opaska
Piłsudskiego 0+045 – 0+080 str L Nawierzchnie z kostki betonowej szarej – opaska
114+400 – 114+605 – bypass Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Żabieńska 0+965 – 1+055 w-wa mrozoochronna
114+390 – 114+410 chodnik str P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm
DD1 0+000 – 0+300 Nasyp
Piłsudskiego 0+249 i 0+213 Rozbiórka przepustów fi 500 PP
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Nasyp – zasypanie rowu
Żabieńska 0+860 – 0+910 str L Sączek podłużny
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
109+450 zatoka str P Obrzeża betonowe 8×30 – opaska i chodnik
ul. Warszawska 108+350,73 Stabilizacja podłoża C1,5/2 gł 45 cm
114+625 – 114+900 str P Stabilizacja podłoża
Legionistów 0+260 – 0+314,8 str L i P Krawężnik betonowy 20×30
Legionistów 0+260 – 0+314,8 str P Obrzeże betonowe 8×30 cm – opaska
Piłsudskiego 0+025 i 0+180 Skropienie emulsją kruszywa pod w-wę podbudowy
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przepustem
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Skierowanie wód z rowów meljoracyjnych do przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Montaż kotew pod ekrany akustyczne
WD-02 Montaż wpustów ściekowych
WD-02 Montaż sączków
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Betonowanie skrzydełek na przyzółku B
WD-04 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-06 Wykonanie zasypek za przeczółkiem i na stożkach z gruntu przepuszczalnego podpora B
WD-06 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-06 Montaż zbrojenia płyt przejściowych
WD-07 Ułożenie w-wy ochronnej/wiążącej z asfaltu lanego
WD-07 Betonowanie płyty przejściowej – przyczółek D
WD-07 Montaż kolektora odwodnienia fi 200
WD-07 Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydełkach przyczółka D
MD-08 Montaż krawężników kamiennych na skrzydełkach przyczółka D
MD-08 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach przyczóka D
MD-08 Betonowanie wnęk pod kapy chodnikowe na skrzydłkach od str.Tarnowa oraz Kielc
MD-08 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach na obiekcie oraz skrzydełkach
MD-08 Montaż krawężników kamiennych na skrzydełkach od str.Tarnowa oraz Kielc
MD-08 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
MD-08 Zbrojenie płyt przejściowych (na odkładzie)
MD-08 Montaż zbrojenia kap chodnikowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30, E1, E7, E28 Układania kabla YAKXS 5×25 z bednarką

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (III) Montaż wpustów
Kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) Regulacja studni i wpustów
kd (III) Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
112+631 – 113+025 Nasyp w-wa 2
113+236 – 113+295 str. L i P Sączek podłużny
Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20
111+280- 111+320 Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod nasyp/wykop
113+680 – 113+750 Nasyp w-wa 10
111+920 – 112+030 Podbudowa bitumiczna KR5
111+340 – 111+560 W-wa wiążąca KR5
114+400 – 114+605 – bypass Podbudowa bitumiczna KR6
Legionistów 0+200 – 0+315 W-wa wiążąca KR1
113+250 – 113+330 Podbudowa z kruszywa łamanego
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Wykop
Piłsudskiego 0+045 – 0+180 str. L i P kraweznik betonowy 20×30
Chodnik – łącznik ul. Legionistów i TG Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 – zew. Kraw. Krąwężnik granistowe stojące – proste
Legionistów 0+230 – 0+315 str. l Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
114+650 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – opaska
114+400 – 114+530 str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
108+600 – 110+575 Wykop, profilowanie i nasyp pod pobocze str. l ip
Legionistów 0+230 – 0+315 str. L W-wa mrozoochronna
Legionistów 0+230 – 0+315 str. L Podbudowa z kruszywa łamanego
114+400 – 114+530 chodnik str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szare gr 8 cm
114+670 – 114+970 Wdrożenie TOR – drugi etap
DD1 0+ 000 – 0+300 Odhumusowanie
teren między TG a DD13 i ul. Legionistów Wykopa i profilowanie terenu pod ściek mulda
Tarcza ronda Legionistów Nasyp
112+631 – 113+050 Nasyp -w-wa 1
teren między TG a DD13 i ul. Legionistów Korytko ściekowe mulda
Dojście do przejścia dla pieszych str. P km 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
Żabieńska 0+860 – 0+912; 0+965 – 1+055 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
111+280 – 111+320 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
111+920 – 112+030 W-wa wiążąca KR5
Żabieńska 0+860 – 0+912 W-wa mrozoochronna
Żabieńska 0+936 – 1+054 str. P Sączek podłużny
Żabieńska 0+860 – 0+910 str. P Sączek podłużny
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 3
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie przejścia dla kolektora odwodnienowego fi 160 szczelnego w korpusie przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie asfaltu twardolanego na płycie UN
WD-02 Montaż zbrojenia UN
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-05 Wykonanie zasypki za przyczółkiem i na stożkach skarpowych z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-06 Demontaż deskowań podwieszonych
WD-07 Montaz dylatacji przyczółek A i D
WD-07 Betonowaniw wnęki dylatacyjnej przyczółek D
WD-07 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe przyczółek D
WD-07 Montaż zbrojenia płyt przejściowych (odkład)
MD-08 Wykonanie izolacji płyty przejścjowych z papy termozgrzewalnej
MD-08 Betonowanie płyty przejściowej etap II
MD-08 Montaż krawężnika kamiennego na płycie UN
MD-08 Wykonanie betonu ochronnego na płytach przejściowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30, E1, E7, E28 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd / III Montaż wpustów
kd / III Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd / III Regulacja studni
kd / III Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
Legionistów 0+230 – 0+315 Sączek podłużny
111+340 – 111+560 Podbudowa bitumiczna KR5
114+400 – 114+605 Podbudowa bitumiczna KR6
113+250 – 113+330 rondo ul. Żabieńska W-wa mrozoochronna
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 Sączek podłużny str. L
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 6
113+970 – 114+155 str. l i p umocnienia dna rowu
113+970 – 114+155 str. l i p Umocnienie skarp rowu
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – chodnik
114+390 – 114+410 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
łącznik chodnikowy Legionistów – 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
111+990 – 112+050 str. P Ściek trójkątny
113+250 – 113+330 rondo ul. Żabieńska W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+230 – 0+315 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+950 – 114+970 str. P Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – opaska
114+400 – 114+530 str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
108+600 – 110+575 Wykop, profilowanie i nasyp pod pobocze str. l ip – 3 koparki
Legionistów 0+230 – 0+315 W-wa mrozoochronna
Legionistów 0+230 – 0+315 Podbudowa z kruszywa łamanego
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 W-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 Podbudowa z kruszywa łamanego
Bypass ronda Legionistów – wysepka Krawężnik granitowy stojący prosty
Rondo legionistów – str. L (międy TG a ul Piłsudskiego) Obrzeże betonowe 8×30
Rondo legionistów – str. L (międy TG a ul Piłsudskiego) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Rondo legionistów – str. L (międy końcem chodnika ul. Legionistów a przejściem dla pieszych na TG) Obrzeże betonowe 8×30
Rondo legionistów – str. L (międy końcem chodnika ul. Legionistów a przejściem dla pieszych na TG) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+670 – 114+970 str. L Nasyp – pobocza
114+670 – 114+970 str. L Humusowanie skarpy i pobocza
114+670 – 114+970 str. L Rekultywacja terenu
113+325 – 113+340 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 4 i 5
112+050 – 112+125 Wzmocnienie skarp nasypu pod w-wą 4 str P
114+605 – 114+625 str. P Sączek podłużny
Teren pomiędzy DD13 a TG i Legionistów Wykop + plantowanie pod ściek trójkątny typu mulda
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonownie skrzydełek
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie stożków przy obiekcie
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A” i „B”
WD-04 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkami podpór – przyczółek „A” i „B”
MD-08 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
MD-08 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe
MD-08 Betonowanie płyty przejściowej etap I
MD-08 Zasypka z gruntu przepuszczalnego do poziomu betonu podkładowego płyt przejściowych – podpora „A i B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30, E1, E7 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne, transport materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd6, Kd6.1 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Regulacja studni i montaż włazów żeliwnych

BRANŻA DROGOWA

114+670 – 114+970 str. L Podbudowa bitumiczna KR6
114+670 – 114+970 str. L W-wa wiążąca KR6
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 Sączek podłużny str. L
114+670 – 114+970 str. L Obrzeże betonowe 8×30
114+670 – 114+970 str. L Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 7
113+970 – 114+155 str. l i p umocnienia dna rowu
113+970 – 114+155 str. l i p Umocnienie skarp rowu
114+057 ; 114+102 Zastawki na rowach
DD15 0+020 – 0+075 wykop
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – chodnik
Legionistów 0+025 – 0+045 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+180 – 0+271 str.L Odhumusowanie (rowy)
łącznik chodnikowy Legionistów – 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
111+930 – 111+990 str. P Ściek trójkątny
113+300 – 114+620 Nasyp – pobocza
111+340 – 111+560 Skropienie i oczyszczenie podbudowy z kruszywa
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
114+605 – 114+670 Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
111+140 – 111+180 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
112+630 – 112+750 Wykop – rów P
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+950 – 114+970 str. P Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
114+400 – 114+550 str. L Obrzeże betonowe 8×30
114+400 – 114+550 str. L Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
DD4 0+000 – 0+140 Wykop – profilowanie podłoża pod konstrukcje
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zasypka gruntem nie przepuszczalnym do poziomu fundamentów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
PZ-03 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-04 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A” i „B”
WD-04 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-05 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie płyt przejściowych (odkład)
WD-07 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkami podpór – przyczółek „A” i „B”
WD-07 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-07 Zbrojenie płyt przejściowych (odkład)
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego pod obiektem do poziomu dna rowu
MD-08 Rozbiórka istniejących fundamentów przepustu
MD-08 Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji niosącej przepustu
MD-08 Rozbiórka betonowych elementów wyposażenia ustroju niosącego
MD-08 Demontaż umocnienia wykopów w postaci ścianki szczelnej na długośći światła mostu
MD-08 Przełożenie koryta rowu „Bagienica” w ślad projektowany pod obiekt mostowy
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „B”
MD-08 Zasypka z gruntu przepuszczalnego do poziomu betonu podkładowego płyt przejściowych – podpora „A i B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01, R02 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż żeliwa na wpustach
kd6 Przebudowa kanalizacji deszczowej
W8 Przepięcie sieci wodociągowej
Ks6 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
111+930 – 112+050 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+080 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20
111+200 135- 111+280320 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp/wykop
111+500 – 111+560 Ściek trójkątny str L
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 6
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 7
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 6
112+631 – 112+900/112+950 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 3
111+510 – 111+550 Uciąglenie w-wy z kruszywa w podłożu ulepszonym
111+510 – 111+550 Uciąglenie podbudowy z kruszywa łamanego
ul. Legionistów 0+025 – 0+220 W-wa wiążąca KR1
113+250 – 113+310 Stabilizacja podłoża zamiast georusztu
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
ul. Legionistów /DD13 Krawężnik betonowy 20×30
114+390 – 114+410 Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Odhumusowanie (rowy)
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
113+860 – 114+070 Nasyp – pobocza
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Wykop
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 8
111+180 – 111+280 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
ul. Legionistów 0+025 – 0+045 Krawężnik granitowy stojący – prosty
DD4 0+065,5; DD3 0+400; Obrukowanie wylotów z rur HDPE fi 800
DD4 0+007 Obrukowanie wylotów z rur HDPE fi 600
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 1x1m
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01, R02 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne, transport materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd Regulacja studni i wpustów
kd6 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+990 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+040 – 0+225 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+700 – 114+970 str. L Sączek podłużny
114+700 – 114+970 str. L Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+700 – 114+970 str. L Krawężnik betonowy 20×30
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 8
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 9
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 8
113+680 – 113+750 Nasyp w-wa 11
111+510 – 111+550 Uciąglenie w-wy mrozoochronnej
114+300 -114+330 Podbudowa bitumiczna KR6
Tarcza ronda Legionistów Podbudowa bitumiczna KR6
109+850 – 109+900 Podbudowa bitumiczna KR5
109+200 – 109+300 W-wa wiążąca KR5
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 9
Rondo Żabieńska Wdrożenie TOR – bypass
Żabieńska 0+893 – 1+092 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 20 – 40cm
113+880 – 114+126 Podbudowa bitumiczna KR6
113+885 – 114+186 W-wa wiążąca KR6
ul. Legionistów (wysepka) Krawężnik granitowy stojący prosty
114+423 – 114+430 -wysepka Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul. Legionistów /DD14 Krawężnik betonowy 20×30
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Odhumusowanie (rowy)
ul. Legionistów 0+280; 0+305 Rozbiórka przepustów fi 500 stalowych i azbestowych
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Odhumusowanie (rowy)
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
Ul. Żabieńska 0+890; 0+920; 0+860; 0+945 Rozbiórka przepustów fi 500 z PP, betonowych i stalowych
109+830 – 109+900 Uciąglenie podbudowy z kruszywa łamanego
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Wykop
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Odhumusowanie – rów
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wymiana gruntu pod wlotem i wylotem
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Przygotowanie istniejącej ławy fundamentowej do nadlania – piaskowanie oraz wykonanie kotew zespalających na wlocie i wylocie w celu połączenia z ławą pod częścią wlotową i wylotową
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Montaż geowłókniny separacyjnej pod częścią wlotową i wylotową
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie nadlewki na istniejącej ławie fundamentowej oraz wykonanie nowej ławy fundamentowej pod częścią wlotową i wylotową

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
PZ-03 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „B”
WD-04 Wykonanie zasypki za przyczółkiem z gruntu przepuszczalnego – podpora „B”
WD-06 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek „B”
WD-06 Deskowanie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Rozbiórka deskowania podparcia płyty pomostowej
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „A”
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego pod obiektem do poziomu dna rowu
MD-08 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „A”
MD-08 Wykonanie zasypki za przyczółkiem z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Ks6 Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd Regulacja studni i wpustów
kd Wyloty i ścieki skarpowe

BRANŻA DROGOWA

109+830 – 109+900 Uciąglenie w-wy mrozoochronnej
109+830 – 109+900 Uciąglenie w-wy z kruszywa w podłożu ulepszonym
112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+990 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Warstwa mrozoochronna
Legionistów 0+040 – 0+225 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+700 – 114+970 str. L Sączek podłużny
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
114+670 – 114+970 str. L Stabilizacja podłoża pod konstrukcję C1,5/2
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 10
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 11
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 10
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 13
114+670 – 114+970 Wykop pod konstrukcje str. L
114+872; 114+800 Rozbiórka przepustów z rur PP fi 500
114+670 – 114+970 Nasyp – str. P (rów)
114+670 – 114+970 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 12; 11; 10
ul. Piłsudskiego 0+ 030 – 0+080 W-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+ 030 – 0+080 W-wa kruszywa w ulepszonym podłożu
Rondo Warszawska – wysepka Tarnów Krawężnik granitowy stojący – prosty
113+860 -114+140 Oczyszczenie i skropienie kruszywa
114+670 – 114+970 Rozbiórka betonu w poszerzeniu jezdni str. L – 80x20cm
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Odwodnienie wykopów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie zasypek stożków skarpowych
PZ-01 Ściek przykrawężnikowy
WD-02 Montaż belek tymczasowych nad przęsłem B-C
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
WD-04 Montaż krawężników na ustroju nośnym
WD-04 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniającego muru oporowego
WD-06 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-06 Przygotwanie podłoża pod montaż deskowania skrzydeł
WD-06 Przygotowanie podłoża poprzecznic podporowych pod malowanie antykorozyjne
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
MD-08 Rozbiórka deskowania ścian i skrzydeł
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze, roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż wpustów
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż żeliwa krawężnikowo-jezdniowego
Kd Regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+975 Nasyp w-wa 6
DD12 0+740 – 0+880 W-wa mrozoochronna
Rondo Warszawska – wysepka Szczucin i Tarnów Krawężnik granitowy stojący – prosty
Rondo Warszawska Krawężnik granitowy łukowy – leżący
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 3
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 2
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 1
111+340 – 111+530 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 15
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 14
111+540 – 111+910 Podbudowa bitumiczna KR5
111+540 – 111+910 W-wa wiążąca KR5
bypass Żabieńska odcinek próbny SMA 8 KR5-KR6
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego wdrożenie TOR
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego
114+630 – 114+950 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej str. L gr. 30-49cm
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego
114+650 – 114+950 Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod nasyp/wykop
Legionistów 0+040 – 0+225 Obrzeże 8×30 str. l i P
DD12 0+740 – 0+880 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD14 0+000 – 0+100 W-wa mrozoochronna
DD14 0+000 – 0+100 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+764 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur PP
114+703 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur Betonowych
114+690 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur Betonowych
114+771 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur PP
109+300 – 109+800 Wykop rowu str. L
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Beton ochronny płyty zespalajacej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm
Przepust PDR-3 (km 110+598,00) Zasypka za przepustem z gruntu przepuszczalnego
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty przejściowej
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Beton ochronny płyty zespalajacej i płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie zasypek stożków skarpowych
WD-02 Montaż belek tymczasowych nad przęsłem B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
WD-04 Montaż krawężników na ustroju nośnym
WD-06 Montaż krawężników kamiennych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Zamknięcie szalunków ścian – podpora „A” i „B”
MD-08 Zamknięcie szalunków skrzydeł
MD-08 Betonowanie ścian, skrzydeł, płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze, roboty ziemne
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż studni ściekowych (wpusty)
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż wylotów przykanalika

BRANŻA DROGOWA

111+340 – 111+590 Ścieki trójkątne str. L
111+540 -111+590 Ścieki trójkątne str. P
112+631 – 112+965 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+975 Nasyp w-wa 6
113+860 – 114+100 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 4
DD12 0+740 – 0+880 Nasyp
DD14 0+000 – 0+100 Wykop
109+233-109+256; 109+276-109+296 Ścieki trójkątne str. P
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 5
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 2
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 1
111+530 – 111+590 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 17 – 13
113+680 – 113+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 14
Rondo Żabieńska Wykonanie podbudowy bitumicznej na bypassie ronda
109+230 – 109+300 Podbudowa bitumiczna KR5
110+270 – 110+550 W-wa wiążąca KR5
114+877 Rozbiórka przepustu fi 500
110+900 – 111+100 hydroobsiew
110+900 – 111+100 Humusowanie skarpy str. P – odcinek próbny
114+640 Rozbiórka rowu krytego fi 400-600
DD11 0+480 – 0+550 Odhumusowanie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyty zespalajacej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty zespalającej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty przejściowej
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalającej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie płyty zespalajacej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Betonowanie kap chodnikowych
WD-02 Montaż wież wysokonośnych pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – górna woda
WD-02 Przygotowanie podpór tymczasowych do montażu belek tymczasowych w przęśle B-C
WD-04 Zbrojenie fundamentu muru oporowego
WD-04 Betonowanie fundamentu muru oporowego
WD-04 Izolacja fundamentu muru oporowego
WD-04 Wzmocnienie podłoża pod mur oporowy – stabilizacja grunt rodzimy + spoiwo BAUWAEG gr.0,5m
WD-06 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
MD-08 Zbrojenie płyty pomostowej
MD-08 Zbrojenie skrzydeł
MD-08 Zamknięcie szalunków ścian – podpora „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – regulacja i montaż pierścieni odciążających
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 2
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 1
112+631 – 112+965 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+950 Nasyp w-wa 8
112+631 – 112+965 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
DD12 0+740 – 0+880 Nasyp
DD14 0+000 – 0+100 Wykop
111+720 590- 111+910 Ścieki trójkątne str. P
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
111+930- 112+050 Nasyp w-wa 4
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 7
111+950 – 112+050 Nasyp w-wa 5
112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
111+590 – 111+910 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 3
112+400 – 112+605 str. L Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
112+000 – 112+050 Zbrojenie skarp nasypu str. l I p pod w-wą 4
109+600 – 109+800 Wykonanie wykopów pod rowy str. L
111+000 – 111+125 Wykonanie wykopów pod rowy str. P
113+625 – 113+680 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 9
114+400 – 114+605 Nasyp pod chodnik str. P
114+100 – 114+300 str. P; 113+850 – 114+100 str. P Wykop rowów
113+590 – 113+645 str. L Ścieki trójkątne
109+230 -109+300 Uciąglenie konstrukcji jezdni (podbudowa 0/31,5; 0/63; mrozówka)
111+050 – 111+100 Humusowanie skarpy str. P – odcinek próbny
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty przejściowej (na odkładzie)
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypk

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż krawężników na skrzydłach
PZ-01 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
PZ-01 Montaż zbrojenia kap chodnikowych
PZ-01 Wykonanie drenażu podłużnego za krawężnikiem
WD-02 Montaż podparcia tymczasowego ustroju nośnego – górna woda
WD-02 Deskowanie poprzecznic podporowych – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie poprzecznic podporowych – przęsło A-B
PZ-03 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzdyłach
WD-04 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Rozbiórka deskowania ustroju nośnego
WD-04 Wykopy pod mur oporowy
WD-04 Beton podkładowy pod fundament muru oporowego
WD-06 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-06 Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego + poprzecznice (Etap II)
WD-06 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-07 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
WD-07 Wykonanie dreanżu odwadniajacego za przyczółkami – podpora A i D
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Ustawienie wież pod szalunek płyty pomostowej
MD-08 Wykonanie deskowania płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30, E7 Montaż ustoi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Kd Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 3
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 5
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 4
112+631 – 112+935 Nasyp w-wa 9
112+631 – 112+950 Nasyp w-wa 8
111+320 – 111+700 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
110+270 – 110+550 W-wa wiążąca KR5
DD12 0+740 – 0+820 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
DD13 0+000 – 0+092 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
114+410 -114+600 str. P Krawężnik betonowy stojący 20×30
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
Legionistów 0+100 – 0+220 Krawężnik betonowy stojący 20×30
111+930- 112+050 Nasyp w-wa 4
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 9
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 8
110+575 – 111+625 Nasyp w-wa 12 i 11
110+575 – 111+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 12 i 11
111+950 – 112+050 Nasyp w-wa 5
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 3
114+410 – 112+570 str. L Krawężnik betonowy stojący 20×30
DD12 0+820 – 0+880 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
112+400 – 112+605 str. L Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
109+390 – 109+509 Nawierzchnia z kostki brukowej – gr 8 cm czerwonej
DD14 0+000 – 0+100 wykop
DD12 0+740 – 0+880 nasyp
113+350 – 113+590 Podbudowa bitumiczna KR6
113+350 – 113+590 W-wa wiążąca KR6
113+590 – 113+720 str. P Ścieki trójkątne
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty zespalającej – na odkładzie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyt przejściowych – na odkładzie
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalającej – na odkładzie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji grubej płyt przejściowych
PZ-01 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
PZ-01 Montaż desek gzymsowych na obiekcie mostowym i skrzydłach
PZ-01 Wywiercenie otworów pod kotwy wklejane kap chodnikowych
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – Poprzecznice
WD-02 Wzmocnienie podłoża pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – górna woda
PZ-03 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
PZ-03 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji grubej płyty przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
WD-04 Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego + poprzecznice (Etap II)
WD-04 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-07 Wykonanie dreanżu odwadniajacego za przyczółkami – podpora A i D
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-07 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
MD-08 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem
MD-08 Otwarcie deskowania skrzydeł
MD-08 Ułożenie płyt drogowych pod podparcie płyty pomostowej
MD-08 Ustawienie wież pod szalunek płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E1, E7 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R02 Odmulanie i udrażnianie rowów po opadach

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Kd Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Ks Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 6
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+935 Nasyp w-wa 9
113+840 – 114+100 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
108+400 – 109+250 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
111+700 – 111+930 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
111+320 – 111+530 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 16
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 15
113+350 – 113+427 Krawężnik betonowy stojący 20×30
114+366 Krawężnik granitowy leżący łukowy
111+530 – 111+700 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 11
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 10
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 11
112+400 – 112+605 nasyp w-wa 10
110+270 -110+550 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
108+400 – 109+250 W-wa wiążąca KR5
109+390 – 109+509 Nawierzchnia z kostki brukowej KOLOROWEJ gr 8cm
Legionistów 0+045 – 0+220 Krawężnik betonowy stojący 20×30 str. L i P
Legionistów 0+025 – 0+040 Krawęznik granitowy 20×35 stojący str. L
114+650 – 114+950 odhumusowanie
ul.Oleśnicka odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Beton ochrony płyty zespalającej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
PZ-01 Izolacja płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
PZ-01 Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaz deskowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Dobicie dodatkowych słupopali pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – dolna woda
PZ-03 Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Otwarcie deskowania korpusu ścian przyczółków – podpora A i B
MD-08 Izolacja cienkowarstwowa bitumiczna fundamentów

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R02 Odmulanie i udrażnianie rowów po opadach

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Przebudowa kanalizacji deszczowejk Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Ks Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ks4 na ul. Oleśnickiej
kd Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 6
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 11
110+200 – 110+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+631 – 112+925 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
108+260 – 108+400 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+840 – 114+100 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 2
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 1
113+050 – 113+230 Krawężnik betonowy stojący 20×30
114+366 Krawężnik granitowy leżący łukowy
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 1
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 12
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 13
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 13
112+400 – 112+605 nasyp w-wa 12
111+975 – 112+050 Nasyp w-wa 6
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 19
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 18
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 17
110+270 -110+550 Skropienie i oczyszczenie kruszywa
108+400 – 109+250 Skropienie i oczyszczenie kruszywa
109+600 – 109+750 wykop – rów prawa
113+350 – 113+600 wykop – rów prawa i lewy
113+840 -114+100 wykop – rów lewy
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja płyty zespalajacej z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Betonowanie płyt przejściowych (ETAP I)
PZ-01 Betonowanie płyt przejściowych (ETAP II)
PZ-01 Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaz rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-04 Montaż sączków odwadniających
WD-04 Montaż kołnierzy wpustów ściekowych
WD-06 Montaż sączków odwadniających
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Betonowanie ław fundamentowych
MD-08 Zbrojenie korpusu ścian – podpora A i B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

m9 Wylot drenu m9 na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Wodociągi Wykańczanie komór wraz z montażem włazów
W7 Przepięcie
Kd5 i Ks Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 2 studni
Ks4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej
Kd Montaż wpustów
Kd9 Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 8
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 11
108+600 – 109+266 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+631 – 112+925 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
110+270 – 110+575 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+100 – 114+300 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
114+100 – 114+300 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
114+620 – 114+970 Odhumusowanie rowów
113+430 – 113+600 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 2
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 14
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 13
Legionistów 0+060 – 0+220 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 14
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 13
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 3-10
111+530 – 111+600 Odhumusowanie
111+530 – 111+600 Stabilizacja na gł 50 cm zamiast georusztu
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 3
114+800 Demontaż istniejącego zasilania solarnego (km 114+800)
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 1
113+690 – 113+700 stabilizacja podłoża na gł 30 cm
113+050 – 113+235 Ułożenie krawężnika betonowego stojącego 20×30
112+025 – 112+050 Nasyp w-wa 8
112+000 – 112+050 Nasyp w-wa 7
110+250 – 110+600 wykop – rów prawa
111+000 – 111+100 wykop – rów prawa
108+065, 115+055 montaż tablic informacyjnych 2 szt.
ul. Oleśnicka wykonanie objazdu pod WD-06 na potrzeby robót K.D.
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Przygotowanie powierzchni pod izolacji płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego do poziomu płyt przejściowych
PZ-01 Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
WD-02 Próbne obciążenie słupopali stalowych rusztowania ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Montaz rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-06 Montaż kołnierzy wpustów ściekowych
WD-07 Betonowanie strefy zakotwień ustroju nośnego
WD-07 Iniekcja kanałów kablowych
WD-07 Rozbiórka wież rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08
MD-08 Beton podkładowy pod fundamenty podpór

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
Kd montaż wpustów deszczowych
Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Wodociągi Wykańczanie komór wraz z montażem włazów

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 9
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
DD10 0+020 – 0+100 W-wa mrozoochronna
108+600 – 109+266 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
111+800 – 111+930 W-wa mrozoochronna
109+300 – 109+830 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
109+900 – 110+200 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
110+290 – 110+560 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 4
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 14
112+400 – 112+525 Nasyp w-wa 16
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 15
112+400 – 112+550 Nasyp w-wa 14
112+550-112+605 Zbrojenie skarp nasypu – materac PMB1 pod w-wa 15
112+550 – 112+605 Nasyp w-wa 14
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 3
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 2
114+070 – 114+082 Nasyp nad zasypką przepustu
114+950-115+000 Rozebranie słupków do znaków drogowych
113+650 – 113+680 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 14
114+620 – 114+970 Odhumusowanie rowów
114+630 Karczowanie pni >65cm
114+860 i 114+900 Rozebranie przepustów z rur PP fi 500
109+300 – 109+830 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
109+900 – 110+200 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
110+880 – 111+125 Wykop – rów lewy
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie skrzydeł i płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaz rur odwadniajacych Ø200mm
WD-02 Dobicie słupopali stalowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-02 Montaż rusztowania ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-07 Sprężenie ustroju nośnego – Kable 27L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-07 Zakotwienia czynne kabli 27L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-07 Rozbiórka wież rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Umocnienie wykopów – ścianka szczelna GU16N
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08
MD-08 Zbrojenie fundamentów podpór

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
W9 Przepięcia
Kd Ścieki skarpowe
W7 Przygotowanie do przepięcia

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
111+800 – 111+930 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 1
114+930 – 115+020 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 30 cm/ 12-14cm
108+640 – 108+905; 980 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 5
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 18 i 17
112+400 – 112+525 Nasyp w-wa 18, 17 i 16
111+400 – 111+520 Nasyp w-wa 1
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 4
114+966 – 114+986 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 20-22cm
114+966 – 114+986 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr 34 cm
113+620 – 113+700 Nasyp w-wa 16-15
114+950-115+000 Rozebranie barier drogowych stalowych
114+950-115+000 Rozebranie słupków do znaków drogowych
DD13 Wykop
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odowodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Dobicie słupopali stalowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-04 Zbrojenie fundamentów pod mur oporowy
WD-04 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie ustroju nośnego
WD-07 Montaż znaków pomiarowych na podporach
MD-08 Rozbiórka nawierzchni pod obiekt MD-08
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W9 Próby i badania
Kd Ścieki skarpowe

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
111+700 – 111+800 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 6-2
DD13 0+300 – 0+550 Wykop
108+242 Przepust hdpe fi 500
108+153 Przepust hdpe fi 500
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
108+390 -108+500 Ścieki trójkątne
113+620 – 113+680 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
112+631 – 112+910 Nasyp w-wa 12
113+650 -113+680 Nasyp w-wa 20 i 19
Legionistów 0+020 – 0+060 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+720 – 110+800 Nasyp w-wa 9a
110+665 – 110+800 Nasyp w-wa 7
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 6
Żabieńska Podbudowa z kruszywa pod bypass ronda
108+500 – 108+540 Ścieki trójkątne
108+600 – 108+640 Ścieki trójkątne
DD2 0+030 – 0+250 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Izolacja płyty zespalającej papą termozgrzewalną
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Beton ochronny izolacji papy przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-4(km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 2 x 2
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Montaż deskowania płyty zespalającej ustroju nośnego
WD-04 Montaż zbrojenia fundamentów muru oporowego
WD-06 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Wciągnięcie kabli sprężających do osłonek
MD-08 Wdrożenie organizacji ruchu mostu objazdowego
MD-08 Roboty przygotowawcze do rozbiórki nawierzchni pod ustrój nośny

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie 7 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS6 Wykonanie kanału
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W9 Wodociąg z rur PE100 f 125×7,4mm
kd ścieki skarpowe
W10 Przepięcia

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 9-5
DD13 0+000 – 0+550 Wykop
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
114+500 – 114+605 W-wa mrozoochronna
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
110+625 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 7
110+625 – 110+700 Nasyp w-wa 7
110+700- 110+800 Nasyp w-wa 8
111+400 – 111+480 Nasyp w-wa 1
DD13 0+025 – 0+095 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
110+590 – 110+600 Likwidacja koryta obiegowego – stabilizacja podłoża na gł 30 cm
113+500 – 113+620 Warstwa z kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
113+500 – 113+620 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypanie półek betonowych gruntem gr. 10 cm
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnienie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja styków prefakrykatów z papy
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja cienkowarstwowa bitumiczna prefabrykatów
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie próbnego obciążenia słupopali stalowych pod rusztowanie – przęsło B-C
WD-04 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie deskowania pod płytę zespalająca ustroju nośnego
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie płyty pomostowej oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż kołnierzy wpustów mostowych
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E1 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
kd4 wylot do rowu
W10 Próby i badania
W9 Wodociąg z rur PE100
f 125×7,4mm
kd Montaż kratek żeliwnych na wpustach
W11 Przebudowa wodociągu

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 8
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 11
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 10
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
DD10 0+020 – 0+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
108+260 – 108+350 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
109+100 – 109+266 W-wa mrozoochronna
109+100 – 109+266 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
110+270 – 110+575 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
108+600 – 108+800 W-wa mrozoochronna
108+587 -108+615 Sączek podłużny str. L
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 9 i 8
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 15 i 14
113+700 – 113+750 zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 14
114+500 – 114+530 Nasyp w-wa 1 – nad przepustem pdr 7
111+400 – 111+520 Konstrukcja zamienna dla georusztu
111+400 – 111+520 Nasyp pod georuszt
108+800 – 109+100 W-wa mrozoochronna
108+600 – 109+100 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+070 – 114+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu – beton kruszony o frakcji 0/120mm
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Geowłókina separacyja pod ławą fundamentową
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie płyty drogowych pod rusztowanie – przęsła skrajne
WD-04 Betonowanie ścianki zaplczenej – podpora „B” (ETAP I)
WD-04 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-06 Betonowanie ścianki zaplecznej – podpora „B” (ETAP I)
WD-06 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego -zbrojenie belek w przęśle A-B, zbrojenie płyty pomostowej w prześle A-B i B-C, oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających
WD-07 Roboty naprawcze – naprawa ciosu podłożyskowego – podpora „A”
WD-07 Roboty naprawcze – montaż naprawionych łożysk garnkowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe ( km 108+600-108+840, 108+700-108+840,113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 11
108+350 – 108+600 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+150 – 114+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
112+050 – 112+125 Ulepszone podłoże gł 50 cm
114+500 – 114+550 Nasyp w-wa 1 (nad przepustem PDR7)
108+400 – 108+600 Wykop rów prawy + droga gminna
108+600 Rozbiórka nawierzchni drogi gminnej
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 1
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
108+850 Rów kryty hdpe fi 500
108+850 Rów kryty hdpe fi 600
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 16
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 17
108+590 – 108+610 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Izolacja styków prefabrykatów
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie gurtów dennych na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odowodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP I) – Podpora „A”
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP II) – Podpora „A”
WD-06 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C
WD-07 Roboty naprawcze deskowania ustroju nośnego uszkodzonego podczas pożaru i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E7, E30, E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W10 Wodociąg z rur fi 125

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+875 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 10
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
DD11 0+020 – 0+410 W-wa mrozoochronna
108+350 – 108+600 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+300 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+336 – 113+366 Sączek podłużny str. L i P
109+900 – 110+200 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 2
111+700 – 111+850 Nasyp w-wa 1
111+700 – 111+930 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
DD11 0+020 – 0+410 Podbudow z kruszywa 0/31,5
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 19
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 18
110+200 – 110+250 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
111+930 – 112+050 Ulepszone podłoże na gł 50cm
111+320 – 111+400 Ulepszone podłoże gł 30 cm
113+300 – 113+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem z gruntu stabilizowanego spoiwem BAUWEG
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Geowłókina separacyjna pod ławą fundamentową
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu pod przepustem z kruszywa grubookruchowego
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust PDR7 (km 114+531,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Beton podkładowy pod płyty przejściowe – podpora „A”
WD-04 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-04 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-06 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-06 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w prześle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R06 Wycinka i wykaszanie zarośli

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału
kd Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 11
112+660 – 112+850 Nasyp w-wa 16
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 2
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 1
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
113+050 – 113+250 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
113+300 – 113+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
Legionistów 0+020 – 0+235 Sączek podłużny
bypass md-08 pobocza z kruszywa
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 11
114+150 – 114+300 W-wa mrozoochronna
113+700 – 113+750 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
109+280 – 109+900 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
111+930 – 112+125 Odcinek próbny stabilizacji podłoża na gł 50cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygootowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem (kruszywo grubokruchowe + zasypka gruntem stabilizowanego domieszką BAUWEG)
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Montaż kotew zespalających na przepuście
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja bitumiczna powłokowa prefabrykatów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-06 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-07 Montaż deskowania – przęsło C-D
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 12
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 1
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 5
109+280 – 109+800 W-wa mrozoochronna
109+280 – 109+800 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 4
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 3
113+535 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygotowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wykopy pod wzmocnienie podłoża pod przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż kotew wklejanych na przepuście
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust DD13 (km 0+313,22) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 1x1m
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporowych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej z tymczasowym by-passem i przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne
KS2 Wpięcie do istniejącej studni i montaż rury przewodowej

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 14
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 13
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 2
112+720 – 112+845 Nasyp w-wa 17
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 7
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 6
108+850 – 108+950 Ulepszenie podłoza gr 30cm
109+880 – 110+200 W-wa mrozoochronna
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Zbrojenie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Betonowanie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-3 (km 110+598,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-3 (km 110+498,00) Zbrojenie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wykonanie nowej ławy fundamentowej
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust pod DD-13 (km 0+313,22) Nowa ława fundametnowa na wlocie i wylocie + reprofilacja istniejącej ławy

BRANŻA MOSTOWA

PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną
Oświetlenie E7 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne

BRANŻA DROGOWA

112+165 – 112+280 Nasyp w-wa 16
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 15
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 4 i 3
113+550 – 113+620 Nasyp w-wa 10
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 9
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+575 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu
MD-08 bypass Podbudowa z kruszywa łamanego
110+600 – 110+700 Nasyp 20 cm pod uzupełnienie stabilizacji do georusztu
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu na w-wie 14
DD11 0+000 – 0+410 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
MD-08 bypass Ulepszenie nasypu gr 50 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod wsporniki płyt przejściowych
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie ławy fundamentowej
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wzmocnienie podłoża pod wlotem i wylotem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż zbrojenia skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+810,10) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 1x1m

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze
R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W8 Próby szczelności
Kd wpusty deszczowe
k14 Kanał deszczowy z przykanalikami
kd Wylot kanału kanalizacji deszczowej z kratą

BRANŻA DROGOWA

110+880 -110+975 Nasyp w-wa 7
113+560 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+100 – 114+150 Nasyp w-wa 5, 4, 3
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 2
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 1
113+545-113+620 nasyp w-wa 12
113+530-113+620 nasyp w-wa 11
113+520-113+620 nasyp w-wa 10
MD-08 bypass nasyp
112+630 – 112+648 Zbrojenie PMB1
112+630 – 112+648 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 6
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 5
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 15
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 14
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 nasyp w-wa 14
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 1
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Wzmocnienie podłoża pod ława fundamentową
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Skucie ławy fundamentowej – przepust 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Ława fundamentowa – reprofilacja istniejącej ławy + nowe ławy na elementach wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie gurtów wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty dennej wlotu i wylotu
Przepust DD12 (km 0+810,10) Skucie ławy fundamentowej – przepust 1x1m
Przepust DD12 (km 0+810,10) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust DD12 (km 0+810,10) Wykonanie ławy fundamentowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego
WD-02 Montaż łożysk garnkowych- podpora „A”, „B”, „C” i „D”
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-06 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Przepięcie wodociągu
Kd wpusty deszczowe
KS2a Montaż rury ochronnej
Kd13 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd15 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd16 Kanał deszczowy z przykanalikami

BRANŻA DROGOWA

110+880 – 110+975 Nasyp w-wa 7
110+270 – 110+400 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+950 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+090 – 114+150 Nasyp w-wa 8-6
Legionistów 0+020 – 0+220 Ulepszenie podłoża na gł 30 cm
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass Nasyp
111+930 -112+125 Odcinek próbny ulepszenia podłoża na gr 30 cm
110+700 – 110+800 Wzmocnienie skarp nasypu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B
WD-07 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W2 Przepięcie wodociągu
kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KD Montaż wpustów deszczowych

BRANŻA DROGOWA

112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -110+940 Nasyp w-wa 8
112+850 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
112+631 – 112+680 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass nasyp najazdy
114+080 – 114+150 Nasyp -w-wa 7-9
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Próba szczelności i przepięcia
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 2
112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 9
110+600 -110+820 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
112+750 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 1 i 2
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE – wloty do przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – igłofiltry
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Montaż komory wodociągowej
kd7 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 3
112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
113+824 -113+920 Wkładki nasypu
108+400 -108+600 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Nasyp
114+100 -114+300 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 9
110+700 – 110+800 Przygotowanie w-wy nasypu gr 20 cm do zwiększenia grubości georusztu
110+880 – 111+000 Zbrojenie skarp nasypu (pod w-wą 10)
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 3
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 2
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłozeu
112+631 -112+750 Ulepszenie podłoza gr 50 cm
112+150 – 112+280 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie skrzydeł – wlot + wylot
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Demontaż przepustów skrzynkowych
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Próba szczelności
kd9 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłożu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyty dennej – wlot + wylot

BRANŻA MOSTOWA

WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej i studni

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 1
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 9, 7, 6
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza/nasypu
objazd MD8 Nasyp
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – wykop
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – zasyp
ul. Piłsudskiego wykop
108+260 – 108+400 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
112+150 -112+250 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie gurtu – wlot + wylot
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja bitumiczna ścian przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie filarów – podpora „B”
PZ-03 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Betonowanie strefy zakotwień – podpora „A” i „D”
WD-06 Beton podkładowy – ława podłożyskowa – podpora „A” i ‚B”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „D”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6 Przepięcie wodociągu
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
kd2 Motaż rury przewodowej i studni
W2 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 2 i 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 12
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 12
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 1 i 2
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza
objazd MD8 Nasyp
114+531 – 114+610 Sączek podłużny strona prawa
112+400-112+605, 112+650 – 113+000, 113+550 -113+750 Odcinki próbne ulepszenia podłoża spoiwem drogowym na gł 30 cm
113+824 – 113+920 Ułożenie wkładek nasypu typu MB1 i PMB1
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 10, 8 , 7
ul. Warszawska 0+020 – 0+030 Odhumusowanie
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 11
113+400 – 113+500 Wykop – rów P
DD11 0+100 – 0+300 Profilowanie i zgeszczanie podłoża
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż elementów przelotowych przepustu skrzynkowego 2×2
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Badania sprawdzające istniejącego podłoża gruntowego pod przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
PZ-03 Zasypanie przestrzeni wewnątrz przepustu
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W1 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 13
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 13
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 3 , 2 , 1
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 2,3,4
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoża
objazd MD8 Nasyp
114+940 – 115+008 Rozbiórka umocnienia rowu strona lewa
114+940 – 115+008 (baypass) odhumusowanie
113+310 – 113+356 Sączek podłużny strona lewa i prawa
114+400 – 114+500 Sączek podłużny strona lewa i prawa
108+150 – 108+400 Odhumusowanie
108+150 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp
111+280 – 111+320 Wstrzymanie robót ze względu na stanowisko archeologiczne
108+400 -108+600 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+950 – 109+025 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+600 – 108+780 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+025 – 109+270 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+410 – 109+470 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+610 – 109+750 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
DD11 0+000 – 0+100 Wykop
DD11 0+100 – 0+290 Nasyp
114+400 (baypas ronda od Tarnowa) Wykop
DD10 0+000 – 0+100 odhumusowanie
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wymiana gruntu pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Gewłókina separacyjna pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie ławy fundamentowej przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zasypka gruntem przepuszczalnym za przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Wykonanie półek betonowych dla zwierząt
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „C”
WD-02 Betonowanie filarów – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie muru oporowego
WD-05 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Kable 25L15.7 (Rvk 1860MPa) – Sprężenie ustroju nośnego
WD-06 Zakotwienia czynne kabli 25L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b Roboty ziemne, umocnienia
Drenaż Oleśnicka rozbiórki istniejących denaży
m5 Wykonanie drenażu m5

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6, W3 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki w-wa 14
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 14
DD8 0+006 Przepust fi 600
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 5 i 4
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 4 i 5
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu – nasyp
108+620, 110+560, 110+630, 111+280, 113+030, 113+650 Zasypanie studni kopanej
DD9 Odhumusowanie
DD9 rozbiórka ogrodzenia betonowego
114+740 Wycinka drzew
113+050 – 113+236 Sączek podłużny
114+970 – 115+033 Rozbiórka umocnienia rowu z płyt Jumbo + korytko ściekowe mulda
PDR-7 izolacja ścian wlotu i wylotu
PDR-7 zasypka gruntem przepuszczalnym

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
PZ-03 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ustroju nośnego
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6 Próby szczelności
W6 Montaż komory wodociągowej i wykonania bypassu istniejącego wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
111+900-112+050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
DD4 0+007 Przepust fi 600
DD8 0+006 Przepust fi 600
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 2 i 6
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 6, 5
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu wykop
113+300 – 113+490 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu -zasypanie
108+650 Wycinka drzew
Przepusty PRD-3, PRD-4, PRD-5, PRD-6 Wykonanie odwodnienia przepustów
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Betonowanie ścian wlotu i wylotu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „A”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-05 Sączki odwadniające
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Prace porządkowe i odbiory

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a, drenaż oleśnicka wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS1,KS3,KS5 Przepięcie kanalizacji sanitarnej
W12 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+200 – 110+600 Wykop – rów L+P
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2, 3 i 4
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6 i 7
111+300-111+425 Wykop
111+700 – 111+930 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp
DD3 0+400 Przepust fi 800
DD4 0+065 Przepust fi 800
113+375 – 113+500 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm, (bez profilowania i zagęszczenia)
114+030-114+070 Nasyp – w-wa 9, 8, 7
114+000-114+030 Nasyp – w-wa 4 i 3
Legionistów Wykop – chodnik
111+700 – 111+930 Odhumusowanie
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Wlot i wylot przepustu – płyta denna (zbrojenie + betonowanie), ściany wlotu (zbrojenie)
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Izolacja bitumiczna zewnętrznych ścian przepustu, Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „D”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-06 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E36 Przepięcie sieci NN

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS8 montaż rury przewodowej i przepięcie
KD2 przewiert rurą ochronną

BRANŻA DROGOWA

109+080 – 109+190 Wykop
109+200 – 109+400 Nasyp w-wa 1
109+470 – 109+610 Nasyp w-w 1
109+300 – 109+800 Wykop – rów L+P
110+200 – 110+250 Wykop
110+270 – 110+450 Wykop – rów lewy
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 5
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 8
113+000 – 113+200 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm
113+375 – 113+500 Nasyp w-w 1
114+000 -114+070 Nasyp w-w 9
Legionistów Wykop
Legionistów Odhumusowanie
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne naw.
PRD-7 Montaż prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 2×2
PRD-7 Wlot i wylot przepustu – zbrojenie płyta denna
PRD-1 Rozbiórka fundamentu przepustu
PRD-2 Rozbiórka fundamentu przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło 0,1 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,75 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-06 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32, E36 Przepięcie sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W8 Uzbrajanie w armaturę komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

109+600 – 109+750 Wykop
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6, 9, 10
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 7, 6, 5
DD6 Przepust fi 1500
108+587 – 108+613 Rów kryty fi 500
113+050 – 113+200 Wykop – rów prawy
114+000 -114+070 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 6, 7, 9, 10
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
114+300 i 113+200 Dostawa kruszywa 8/16 do sączków podłużnych
113+375 – 113+500 Nasyp w-wa 4, 3, 2
109+214 -109+363 Nasyp w-wa 2
110+000 – 110+200 Wykop – rów prawy
Legionistów km 0+212 Przepust fi 1000
PRD-1 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2
PRD-2 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”
PZ-03 Betonowanie ustroju nośnego (ściany, płyta pomostowa i skrzydła)
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież, układanie konsol – przęsło 0,25 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,25 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A” , „B”, „C” i „D”
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”,”C”, „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”,

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W7 Uzbrajanie komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+550 Program naprawczy dla ulepszenia podłoża
109+900 – 110+230 Wykop- rów lewy
113+050 – 113+250 Ulepszenie podłoza spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+050 – 113+250 Wykopa – rów prawy
113+350 – 113+500 Nasyp – warstwa 7 w całości, 6, 5, 4 – w części
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+950 – 109+260 Wykop- rów prawy
112+400 – 112+600 Odhumusowanie
113+824 -113+900 Nasyp – warstwa 11
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
114+010 – 114+100 Odhumusowanie
DD11 Odhumusowanie
PRD-1 Rozbiórka wlotów i wylotów

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsoli – przęsło B-C
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – przęsło B-C
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „C” i „D”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie filara B2 – podpora „B”
WD-07 Betonowanie filara C1 – podpora „C”
WD-07 Betonowanie filara C2 – podpora „C”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD1 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6,W4 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego
W3 Montaż rury przewodowej fi 32

BRANŻA DROGOWA

110+000 – 110+200 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
110+270 -110+300 Wykop
110+450 – 110+550 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+300 – 113+450 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
113+450 – 113+500 Nasyp w-w 7
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+625 – 108+800 Wykop -rów prawy
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
110+500 – 110+600 Nasyp
DD11 Rozebranie ogrodzenia
DD11 Odhumusowanie
PDR-1 Rozbiórka wlotów i wylotów
PDR-1, 2, 3, 4 Odwodnienie przepustów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” –
Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie przestrzenie wewnątrz przepustu
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Montaż konsoli – przęsło B-C, deskowanie – przęsła C-D
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – korpus
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie filara B1 – podpora „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E36,E32 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m18,m24,m23,m23a,m21a Roboty drenarskie
R01, R08 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS4 Montaż studni
W8 Montaż rury przewodowej
KS3 Montaż studni i przepięcie
W3,W8 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+750 – 109+870 Wykonanie odcinka próbnego ulepszenia podłoża na gł. 50cm
109+750 – 109+870 Nasyp
114+100 – 114+400 Wykop – rowy
108+400 – 108+500 Odhumusowanie
108+400 – 108+830 Wykonanie wykopu pod rowy strona lewa i prawa
109+830 – 110+000 Wykonanie nasypu (warstwa 1)
109+880 – 110+00 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
PDR-01 Przepust PRD-1 – rozbiórka wlotów i wylotów – 1 szt.

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – korpus
PZ-03 Zbrojenie skrzydeł
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawiane wież przęsło B-C
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawianie wież przęsło A-B
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło C-D
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22, E35, E33 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m17, m18, m24, m21, m21a Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD4 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W12 Montaż rury osłonowej i przewodowej
W8 Montaż rury przewodowej
KD5 Montaż studni

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+100 – 109+200 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
113+842 – 114+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
114+300 – 114+400 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 30 cm
114+300 – 114+400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
ul.Legionistów Wykop
PDR-1 wykonanie odmulenia istn. przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „A”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – fundament (część pionowa)
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pozioma)
PZ-03 Zbrojenie płyty pomostowej
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E5 i E12 Przepięcia
E2 Przepięcia
T8 Przebudowa linii telekomunikacyjnej
E19 Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – przepięcie

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m22 Roboty drenarskie
m18 ,m24, m17 Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

109+200-109+260 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+200-109+260 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp (formowanie w-wy bez odbioru)
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
Legionistów Wykop
Piłsudskiego Wykop
114+550-114+600 Wykop -wymiana gruntu
PDR-1 Odwodnienie wgłębne przepustu PDR -1

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
WD-02 Zbrojenie skrzydeł przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pionowa)
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B” i „C”(**)
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przepięcia
E18 Przepięcia

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a,m22 Roboty drenarskie
Rów RO4 Umacnianie kiszką faszynową

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
W6 Montaż komory wodociągowej
W3 Montaż komory wodociągowej
W4 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

109+275-109+400 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+275-109+400 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+00 Nasyp (formowanie bez odbioru)
110+250 – 110+400 Wykop
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
113+842 – 114+000 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
114+550 – 114+600 Wykop – wymiana gruntu
WD4-WD-5 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
PZ-03 Montaż otwarcia deskowania ścian w osi „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przygotowane do przepięć i przepięcie (w dniach 25 i 28.01)
E22 montaż słupów

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a Roboty drenarskie
Rów R04 Umacnianie kiszką faszynową
Rów R05, Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W7 Montaż komory wodociągowej
W6 Montaż komory wodociągowej
W8 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

Dostawy materiału nasypowego Ellmix – hałdowanie mat. wd-4 – wd5
Zasypanie wymiany gruntu 114+530 – 114+600
Wykop 114+200-114+300
Przestawienie krzyża 114+625

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „D”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Montaż rury osłonowej i przewodowej
KS1 Odcinek S.1.2 <-> studnia istniejąca
W8 Zgrzewanie rury osłonowej i przewodowej wraz z montażem
W3 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Ustrój nośny (ściany, płyta pomostowa, skrzydła)
WD-02 Próbne obciążenie pali fundamentowych – podpora „A” i „D”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „A”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „B” i „C”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „B” i „C”

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wpusty ściekowe żeliwne
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „D”
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 Wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Umocnienie rowu

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4
KS4 Montaż studni KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+450 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu – nasyp – 114+531-114+600
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+531 -114+600
Sekcja III PRD-7 Ułożenie geotkaniny separacyjnej 114+531
Sekcja III PRD-7 ława fundamentowa C8/10

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacja cienka bitumiczna – podpora „A” (fundament + ściana przyczółka)
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”,”C” i „D”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 Przebudowa linii E17

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Ulepszenie podłoża km 113+842 – 114+00

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „D”
WD-02 Próbne obciążenie pala fundamentowych Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (cz. I) – podpora „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 i E20 montaż słupów
E18 układanie kabli

BRANŻA MELIORACYJNA

m13,m4,m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Kanalizacja kS 1

Roboty drogowe

Sekcja II Odhumusowanie 112+050 – 112+115
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja II Ulepszenie podłoża 110+600 -110+700
Sekcja II Wymiana gruntu – wykop 110+975 – 111+125 – w-wa 4 – zasypanie
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531 nasyp
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Rozbiórka ogrodzenia
Sekcja III Odhumusowanie DD15

Roboty mostowe

PZ-01 Zbrojenie ścian
PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna fundamentów – podpora „B”
WD-06 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Wykopy w gruncie spoistym – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C”

Roboty elektryczne

E29 przełączenie kolizji

Roboty melioracyjne

m13,Oleśnicka, m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

Roboty wodno kanalizacyjne
W2 Poprawki po porzednim Wykonwacy i montaż komór (odkrywki rozpoczęto)
Ks5 Kanalizacja Ks 5

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+900 -110+230
Sekcja I Odhumusowanie 108+700 -108+850
Sekcja II Odhumusowanie 111+900 -112+050
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa nasypu -110+500 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop

Branża mostowa

PZ-01 Zbrojenie ścian
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej (oczepu)
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C” (poza obiektem)

Branża elektryczna

E29 wymiana zniszczonego kabla
E29 przygotowania do wyłączenia E29 (uzbrojenia słupów)

Branża melioracyjna

m13,m9,m8,Oleśnicka wykonanie zbieracza
rów 04/Oleśnicka profilowanie i roboty ziemne

Branża drogowa

Sekcja I Wykop
Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Staw w km 109+900 – wykop
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ułożenie geotkaniny separacyjnej km 110+600 – 110+700
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop
Sekcja III Odhumusowanie km 113+550 – WD-07, WD-07 – 114+000
Sekcja III Odhumusowanie ul. Legionistów

Branża mostowa

WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „B”
WD-05 Izolacja bitumiczna na zimo – Filar – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna na zimo – Korpus przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „B”

Branża elektryczna

E20, E17 Uzbrajanie słupów, uziemienia słupów
E6 Przebudowa kolizji

Branża melioracyjna

m9,m13,m6,m7,m6a,m5a Wykonanie zbieracza
Rów R01, R04 Profilowanie rowu

Branża wodociągowa

W1 Wodociąg W1
W1 Montaż komór W1

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+600 – 109+800
Sekcja I Odhumusowanie 109+475-109+600; 109+820-109+870; 109+200 -109+410
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekca II Ulepszenie Podłoża 110+700 – 110+800
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy DD5 a ul. Grunwaldzką
Sekcja II Usunięcie hałdy humusu nr 23 kolidującej z robotami drogowymi
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcja III Odhumusowanie km 113+825 – 113+900

Branża mostowa

PZ-01 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
PZ-03 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „B”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem – fundament podpora „A”
WD-06 Wykopy – podpora „B”
WD-06 Betonowanie betonu podkładowego – podpora „B”

Branża energetyczna

E20, E17 montaż ustoi słupów
E35 Przepust kablowy

Branża melioracyjna

m5, m16, m7, m13, m5a wykonanie zbieracza
Rów R01  profilowanie rowu

Branża wodociągowa

Przebudowa wodociągu W1

Branża drogowa

Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekcja II Ulepszenie Podłoża 111+450 – 111+700
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy WD2 a DD8 oraz w śladzie DD6 – KŁSM gr 20 cm
Sekcja III Wykop km 113+000 – 113+200

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filara – podpora „B” i „C”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”

Branża elektryczna

E18, E35, E2 roboty ziemne i wciąganie kabla
E26, E27 uzbrajanie słupów
E24, E36 montaż szaf kablowych

Branża melioracyjna

m5, m16, m7 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i profilowanie rowu

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 110+000 – 110+200
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ulepszenie podłoża drogi technologiczne miedzy wd4 -wd6
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+400-114+700
Sekcaja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcaja III Odhumusowanie 113+000 – 113+200
Sekcaja III Ulepszenie podłoża 113+ 375 – 113+500
Sekcja II i III Budowa dróg technologicznych w sladzie dróg dojazdowych DD6, DD8,DD10, DD12 – KŁSM gr 20 cm

Branża energetyczna

E19 Wciąganie kabla
E17,E20 Wciąganie kabla

Branża melioracyjna

km 109+266, m3 , m5, demontaż istniejącej sieci drenarskiej
m2, m3 wykonanie zbieracza
m5, m5a,m6, m16 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i koszenie

Roboty Mostowe

WD-02 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „C”
WD-02 Mur oporowy z grodzic stalowych
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-04 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-06 Wykopy pod fundamenty – podpora „B”

Roboty Drogowe

Sekcja I Ulepszenie podłoża
Drogi Technologiczne DD6 i DD8 Ulepszenie podłoża
Sekcja I Wykop
sekcja II 110+925-111+125  Zasypanie wymiany gruntu
sekcja III 114+400 – 114+700 Wymiana gruntu – wykop
Sekcaja III odhumusowanie

Roboty Branżowe

E6, E36 Przewiert sterowany
E26,E27 Montaż słupów
E2 Przekop i montaż kabla
E6, E17, E18 wciąganie kabli SN
DREN M2,M5 Demontaż istniejących drenaży
dren m2 Wykonanie projektowanego zbieracza

Roboty Mostowe

PZ-01 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
PZ-03 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „B” i „C”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Płyta fundamentowa – podpora „C”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”

Roboty Drogowe

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu – zakończono wykop
110+925 – 111+125 Zasypanie wymiany gruntu – Nasyp
110+250 – 110+550 i 110+600 -110+700 odhumusowanie
109+900-110+230 Wykop
110+250 -110+400 Wykop
Sekcja I Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Sekcja I Wywóz hałd na odkład – kolidujących z innymi robotami
DD12, DD8, DD10 Stabilizacja podłoża pod drogi technologiczne w śladzie dróg dojazdowych DD12, DD8 i DD10

Roboty Branżowe

E17 Przewiert sterowany
E26 Wykop i układanie kabla
DREN M2,M3 Demontaż istniejących drenaży

PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

WD-04 Wykopy pod fundament – podpora „A”

WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” i „B”

WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”, „C” i „D”

WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „B” i „C”

WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „D” i „C”

WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu

109+900 – 110+230 Odhumusowanie

– PZ-01 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

– PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

– WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” , „B”, „C” i „D”

– WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

– WD-06 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimo fundamentu – podpora „A”

– WD-06 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem gruntem z odkładu – podpora „A”

– 110+925 – 111+125 – Wykop – Wymiana gruntu na trasie obwodnicy

PZ-01 – Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

WD -04 – Wykop pod fundamenty

WD -05 – Zabezpieczenie wykopów – ścianki szczelne

WD-06 – Betonowanie płyty fundamentowej – podpora „A”

WD-05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B, C, D
WD-04 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B

WD-06 – Zbrojenie fundamentu – podpora „A”

WD -05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory B, C, D

WD – 06 – Wykop pod fundament podpory A

WD – 06 – Beton podkładowy pod podporą A

WD – 06 – Dostawa stali zbrojeniowej podpora A

WD – 05 – Prace przygotowawcze pod montaż ścianek szczelnych – wykop pod fundament

WD-04, WD-05, WD-06, WD-07, MD-08 – Badania sprawdzające obiektów inż. – prace terenowe.

Odwierty oraz sondowania sondą CPT-U

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, opracowanie raportu Przyrodniczego „zerowego”.

W dniu 10.07.2018 nastąpiło podpisanie Umowy z Wykonawcą P.W. Banimex Sp. z o.o.
AZI-BUD Sp. z o.o., Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft.
Przekazanie Placu budowy odbyło się w dniu 11.07.2018.
Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak : Opracowanie BIOZ, opracowanie Programu Robót , pozyskanie polisy, organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ

Zaawansowanie finansowe Wykonawcy
31.10.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1 – 8 130 081,3 zł co stanowi 9,80 % wartości Kontraktu. (zaliczka)
07.12.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 – 5 102 873,15 zł co stanowi 6,15 % wartości Kontraktu
30.04.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 – 5 412 712,37 zł co stanowi 6,52 % wartości Kontraktu
01.07.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4 – 6 069 950,17 zł co stanowi 7,31 % wartości Kontraktu
18.09.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 5 – 4 256 495,66 zł co stanowi 5,13 % wartości Kontraktu

21.10.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 6 – 4 471 716,25 zł co stanowi 5,39 % wartości Kontraktu

20.12.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 7 – 5 960 621,16 zł co stanowi 7,18 % wartości Kontraktu

20.12.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 8 – 8 626 959,79 zł co stanowi 10,40 % wartości Kontraktu

Zaawansowanie Kontraktu
Zaawansowanie wykonanych robót na koniec grudnia zgodnie z weryfikacją złożonych przez Wykonawcę dokumentów to 48,08 %

SZACOWANE ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Rodzaj robót Data Procent
ROBOTY BRANŻA DROGOWA 31.12.2019 55,15 %
ROBOTY BRANŻA MOSTOWA 75,75 %
ROBOTY BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE 100,00 %
ROBOTY BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE 22,74 %
ROBOTY BRANŻA TELETECHNICZNA 100,00 %
ROBOTY BRANŻA SANITARNA 90,17 %
ROBOTY BRANŻA ODWODNIENIOWA 50,29 %
WSZYSTKIE ROBOTY KONTRAKTOWE 63,51 %

Graficzne zaawansowanie Robót – grudzień 2019: